Niedziela, 5 grudnia 2021. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

VII Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu

2015-04-02 17:00:00 (ost. akt: 2015-04-02 09:23:09)

Autor zdjęcia: Urząd Miasta i Gminy Orzysz

Podczas kolejnej Sesji Rady Miejskiej podjęto 7 nowych uchwał, wśród których znajdowała się m.in. uchwała dotycząca opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz sposobów zapobiegania ich bezdomności, a także ustawa dotycząca utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Zasadniczą część obrad stanowiła ponadto debata na temat możliwości rozwoju turystyki wędkarskiej na orzyskich jeziorach.

Obrady otworzył tradycyjnie, witając przybyłych gości oraz stwierdzając ich prawomocność przy obecności 13 radnych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu Adam Myka. Pierwszym punktem VII sesji było wręczenie zaświadczenia radnej Annie Pilarczyk, połączone ze ślubowaniem. Mandat radnej został wygaszony wskutek protestu, zgłoszonego przez innego kandydata z okręgu wyborczego nr 2, który w listopadowych wyborach samorządowych otrzymał taką samą liczbę głosów. Sąd Okręgowy, uwzględniając treść protestu, wskazującego na nieodpowiednie przeprowadzenie losowania (brak pełnomocnika komitetu kontrkandydata oraz przeprowadzenie wyborów przez niewłaściwy organ), nakazał przeprowadzenie powtórnego losowania. To, po raz kolejny, odbyło się z korzyścią dla radnej Anny Pilarczyk.

Obecny na obradach burmistrz Zbigniew Włodkowski, wraz z przewodniczącym Adamem Myką wręczyli ponadto odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, osobom, które nie mogły odebrać ich podczas marcowych obchodów 290-lecia Orzysza. Przekazane zostało także wyróżnienie dla Zbigniewa Ordowskiego, który znalazł się wśród pięciu Najlepszych Hodowców Bydła Mlecznego w Gminie Orzysz w 2014 roku. Burmistrz podziękował także pamiątkowymi statuetkami, wieloletnim sołtysom, którzy w roku 2015 zrezygnowali z pełnionych przez siebie funkcji. Wśród wyróżnionych znaleźli się Stanisław Król, Janusz Osiecki oraz Magdalena Szymańska. Zaświadczenie o wyborze na sołtysa otrzymała także nowa sołtys wsi Dąbrówka – Ewa Kuźmicka.

Po przyjęciu protokołów z V i VI sesji oraz wyborze sekretarza VII sesji, którym została Halina Mikucka, dokonano zmian i uzupełnień w porządku obrad. Burmistrz Zbigniew Włodkowski prosił o włączenie do niego uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w Gminie Orzysz, na realizację której Wojewoda Warmińsko-Mazurski ma przekazać gminie dotację w wysokości 9 500 zł.

Interpelacje, wnioski, zapytania
Żaden z radnych nie zgłosił interpelacji. W punkcie „wnioski i zapytania” głos zabrał radny Łukasz Nikołajuk prosząc o wyjaśnienie pozakonkursowego zatrudnienia dwóch nowych pracownic Urzędu Miejskiego. Radna Dorota Sienkiewicz poprosiła ponadto o rozpatrzenie skarg, dotyczących nierównomiernego oświetlenia, zgłaszanych przez właścicieli garaży przy ul. 22 lipca. Sołtys Marianna Kołodziejczyk zwróciła uwagę na konieczność jak najszybszego wprowadzenia na drogi „równiarek”, natomiast sołtys Stanisław Stachelek poprosił o zajęcie się sprawą piskich policjantów, nagminnie wręczających mandaty za przechodzenie przez jezdnię, np. na ul. Giżyckiej.

Sprawozdania z prac między sesjami
W części sprawozdawczej głos zabrał burmistrz, który przekazał informację o swojej pracy między sesjami. Do ważniejszych spotkań zaliczyć można rozmowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie środków na aktywizację osób bezrobotnych. Burmistrz podkreślił, że gminie przyznano tylko 26 miejsc. Do ważnych posunięć zaliczyć można także rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie przejęcia nieruchomości i gruntów oraz wykonania kanalizacji w budynkach należących do ANR. Burmistrz odbył ponadto szereg spotkań, m.in. z pracownikami MOPS, dyrektorami szkół, sołtysami oraz spotkań wyjazdowych w Warszawie i Olsztynie. W Olsztynie poruszony został już m.in. temat przejścia dla pieszych na ul. Giżyckiej.


Sprawozdanie z prac między sesjami złożył także przewodniczący Adam Myka. Radni w ciągu ostatniego miesiąca uczestniczyli m.in. w spotkaniach wiejskich i wyborach na sołtysów oraz wzięli udział w obchodach Dnia Kobiet i Dnia Sołtysa. Uczestniczyli ponadto w spotkaniach Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogródku i w Okartowie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazał także informację o przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków na promocję gminy za rok 2014, w tym wydatków na Centrum Informacji Turystycznej, upowszechnianie turystyki, materiały promocyjne, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Zakończyła się ona wynikiem pozytywnym.

Turystyka wędkarska na orzyskich jeziorach
W zasadniczej części obrad przystąpiono do debaty na temat możliwości rozwoju turystyki wędkarskiej na orzyskich jeziorach. O zabranie głosu poproszony został prezes PZW Orzysz Wiesław Niemotko, który przybliżył zebranym najistotniejsze wiadomości w związku z masowym odłowem ryb na orzyskich jeziorach. Wskazał ponadto na negatywne skutki tego zjawiska, podkreślając, że Polska także powinna dążyć do uregulowań takich, jak w krajach Zachodu. Prezes PZW zwrócił uwagę słuchaczy na fakt, że tylko odtworzenie rybostanu jezior przyczyni się do rozwoju turystyki w naszej gminie. Do dyskusji włączył się m.in. burmistrz Włodkowski podkreślając, że do odłowu sieciowego przyczyniają się także sami członkowie PZW. Niech Polski Związek Wędkarski będzie wędkarskim, a nie rybackim¬ dodał prezes Niemotko. Radny Nikołajuk, na potwierdzenie złej sytuacji przytoczył zawody wędkarskie, podczas których wyławia się bardzo nieznaczną ilość ryb.

Podział gminy na obwody głosowania, bezdomne zwierzęta, zasady zbywania, dzierżawienia i najmu nieruchomości – nowe uchwały.
Podczas VII Sesji Rady Miejskiej podjętych zostało 7 uchwał. Pierwsza z nich zmieniała uchwałę w sprawie podziału gminy Orzysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z poprawkami:
- Obwodowa Komisja Wyborczea Nr 2 (dotychczas Przedszkole Miejskie przy ul. 22 lipca) będzie mieściła się w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek 5,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 (dotychczas Szkoła Podstawowa przy ul. Wojska Polskiego 14) będzie znajdowała się w Świetlicy Wiejskiej w Wierzbinach,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 (dotychczas Urząd Miejski, ul. Giżycka 15) zostanie przeniesiona do Sali widowiskowo-sportowej, ul. Osiedle Robotnicze 11a.
Powyższe zmiany podyktowane zostały nałożonym na organ wykonawczy gminy obowiązkiem dostosowania siedzib OKW do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe siedziby komisji nie spełniały bowiem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Kolejna ustawa, przyjęta jednogłośnie, dotyczyła określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na rok 2015 w gminie Orzysz. Zgodnie z ustaleniami funkcję koordynatora działań pełnił będzie Wydział Inwestycji, Planowania, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy współpracy z Inspekcją Weterynaryjną i samorządem lekarsko-weterynaryjnym. Opieka nad zwierzętami polegać ma na ustalaniu miejsc ich przebywania oraz zapewnieniu im pożywienia i wody pitnej. Zgodnie z uchwałą zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie można ustalić właściciela lub zagrażające zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu mieszkańców będą na wniosek wyłapywane, dzięki specjalistycznemu sprzętowi, przez podmiot prowadzący schronisko, z którym zawarta zostanie stosowna umowa. Na realizację wszystkich czynności określonych w ustawie przeznaczono 91 tys. zł z budżetu Gminy Orzysz.

Trzecia z uchwał, dotycząca zmian w uchwale z 2007 roku w sprawie określania zasad zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, przyjęta została jednogłośnie. Zgodnie ze zmianami Burmistrz Orzysza upoważniony został do bezprzetargowego zawierania kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z dzierżawcą, który uprzednio dzierżawił nieruchomość na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony do 3 lat (…). Nieruchomość ta musi być wydzierżawiana na cele rolne, ogrodowe bądź siedliskowe, pod budynkami garażowymi, gospodarczymi i pawilonami handlowymi, które wybudowane zostały ze środków własnych dzierżawcy, na cele letniskowe i rekreacyjne, usługowe i handlowe. Burmistrz może ponadto bezprzetargowo zawierać kolejne umowy najmu lokali lub pomieszczeń gospodarczych, z najemcą, który poprzednio wynajmował lokal na podstawie umowy zawartej na czas do 3 lat. Upoważnienia te pozwolą na rozwiązywanie spraw prze Burmistrza Orzysza bez konieczności każdorazowego uzyskiwania zgody Rady Miejskiej.

Radni podjęli ponadto uchwałę zmieniającą skład liczbowy i osobowy komisji rewizyjnej i komisji stałych. Nowym przewodniczącym Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska został Tomasz Romanowski. Jednogłośnie zatwierdzono także przejęcie przez gminę opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. Podjęto także uchwały dotyczące zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2015-2026 oraz zmian budżetu na rok 2015, które przedstawiła skarbnik Krystyna Harłozyńska. Zmiany prognozy dotyczą m.in. przesunięcia inwestycji z naprawy boisk przy MOSiR na rzecz rozbudowy pomostu na plaży miejskiej. Skarbnik podkreśliła ponadto, że na chwilę obecną deficyt budżetowy spadł o 68%, co wiąże się z nadwyżką środków operacyjnych, które przeznaczone zostaną na spłatę pierwszej raty kredytu z własnych, wypracowanych środków.

Odpowiedzi i wyjaśnienia
W końcowej części obrad głos zabrał Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski, odpowiadając na wnioski i zapytania radych oraz sołtysów. Wyjaśniając swoją decyzję zatrudnienia pozakonkursowego dwóch pracownic, powołał się na art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym pracownicy mogą zostać przeniesieni w ramach porozumienia pracodawców. Burmistrz zapowiedział także spotkanie z mieszkańcami w sprawie oświetlenia garaży oraz poinformował o ustaleniu harmonogramu pracy „równiarki”. Zapowiedział także złożenie pisma do Komendanta Powiatowego Policji w sprawie pracy policjantów w Orzyszu i nakładanych przez nich kar. J.P.

J. P.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (1)

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. zenon #1707051 | 188.222.*.* 6 kwi 2015 19:45

    ale lipa ze nie ma wideo relacji z rady !!!!!!

    Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz