Poniedziałek, 23 lipca 2018. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

V Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu

2015-03-05 15:00:29 (ost. akt: 2015-03-05 09:24:35)
Tradycyjnie sesję otworzył przewodniczący rady Adam Myka

Tradycyjnie sesję otworzył przewodniczący rady Adam Myka

Autor zdjęcia: UM Orzysz

25 lutego w Sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu odbyła się V Sesja Rady Miejskiej. Radni obradowali m.in. o zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych oraz gospodarce łowieckiej na terenie gminy Orzysz. Podjęto ponadto aż 12 uchwał, spośród których na pierwszy plan wyłonił się blok tzw. uchwał oświatowych, dotyczących utworzenia w gminie Orzysz trzech zespołów szkolno-przedszkolnych.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Myka, który poprosił wszystkich zebranych o uczczenie pamięci zmarłego radnego Mariusza Kaczorowskiego minutą ciszy. Następnie przywitał obecnych na obradach – burmistrza Zbigniewa Włodkowskiego, wiceburmistrza Leszka Gryciuka, wicestarostę Marka Wysockiego, kierowników jednostek organizacyjnych w gminie Orzysz, sołtysów oraz myśliwych – Michała Sobeckiego (Nadleśnictwo Drygały), Sylwestra Giszczaka (Koło Łowieckie „Cyranka” Orzysz) oraz Antoniego Dudę (Wojskowe Koło Łowieckie 301 Daniel Warszawa). W sesji udział wzięło 13 radnych – wszystkie podjęte w tym dniu uchwały są więc prawomocne.

Interpelacje, wnioski, zapytania
Żaden z radnych nie zgłosił interpelacji. Wśród wniosków i zapytań głos zabrali radni, którzy zwrócili uwagę na konieczność wycinki starych drzew (m.in. przy ul. Wojska Polskiego i w Okartowie), a także pytali o możliwość założenia latarni przy ul. 22 lipca. Pojawił się także problem bardzo złego stanu drogi między Dąbrówką a Nową Wsią oraz bezpańskich psów przy ul. Wojska Polskiego. Do wniosków dołączył się ponadto sołtys Stanisław Filipkowski, skarżąc się na organizację przejazdów treningowych i rajdu w miejscowości Ublik, które znacznie wpływają na pogorszenie się stanu dróg. Poruszył on także temat wydawania zgody na odstrzał prośnych loch, do którego postanowiono powrócić w zasadniczej części obrad.

Sprawozdania z prac między sesjami
W części sprawozdawczej obrad, informacje z prac między sesjami złożył burmistrz Zbigniew Włodkowski. Podkreślił on znaczenie odbytych spotkań m.in. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przejęcia Hotelu Mazury. Zaznaczył, że jeżeli do końca maja uda się ustalić koncepcję jego przejęcia, już w czerwcu będzie możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie na dalsze działania w zakresie jego renowacji. Pod koniec stycznia odbyło się także spotkanie z prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie przedłużenia o trzy lata dzierżawy gruntów (m.in. w Nowych Gutach, Okartowie, Ubliku i Ogródku), do których zwrotu lub wykupu agencja wezwała na początku roku. Burmistrz uczestniczył ponadto w szeregu spotkań z przedstawicielami lokalnych szkół, zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorcami. Przez ostatni miesiąc odbywały się ponadto spotkania organizacyjne, dotyczące obchodów 290 lat Orzysza. Sprawozdanie z prac Rady między sesjami przedstawił także przewodniczący Adam Myka.

Zły stan dróg gminy Orzysz
Zasadniczą część obrad przeznaczono m.in. na dyskusję o zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy. Zarówno burmistrz jak i jego zastępca zgodnie stwierdzili, że znaczna część dróg jest w złym stanie, jednak okres roztopów nie sprzyja ich naprawie. Wiceburmistrz Leszek Gryciuk zapewnił jednak, że latem drogi te przejdą renowację, na co z pewnością znajdą się środki z obecnych oszczędności. Odpowiadając na pytanie sołtysa Filipkowskiego, burmistrz zaznaczył, że jazdy próbne w Ubliku zostały zatrzymane, dzięki czemu szkody nie będą już pogłębiane.

Zbigniew Włodkowski zaproponował także koncepcję dotyczącą odśnieżania w kolejnym okresie zimowym, zgodnie z którą gmina miałaby zostać podzielona na trzy części, aby prace przebiegały sprawniej. Chciałby także, aby w przetargu wzięli udział lokalni rolnicy, znający problemy swoich miejscowości, którzy będą mogli znacznie skuteczniej zająć się sprawą odśnieżania. Do dyskusji włączył się także Wiesław Wasilewski, reprezentujący Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, który prosił o cierpliwość i wyrozumiałość, wyjaśniając, że sytuacja na drogach gruntowych jest niebywale trudna.

Rolnicy – myśliwi – gospodarka łowiecka w gminie Orzysz
Ożywioną dyskusję wywołał także temat gospodarki łowieckiej na terenie gminy Orzysz, o który wnioskowali sołtysi. Zwrócili się oni do przedstawicieli kół łowieckich i nadleśnictwa z prośbą o wyjaśnienie i możliwość rozwiązania sytuacji dotyczącej niszczenia przez zwierzynę ich upraw oraz użytków zielonych. Rolnicy podkreślali, że rekompensaty za szkody są zbyt niskie w porównaniu do nakładów, jakie muszą ponieść w związku z grodzeniem pól czy zwiększeniem ilości nawozów. Obecni na spotkaniu myśliwi starali się, przywołując także dane statystyczne, wyjaśnić aspekty funkcjonowania łowiectwa, sposoby wydawania rozporządzeń na odstrzał zwierzyny oraz wypłat rekompensat za szkody, które nie wiążą się z indywidualną oceną szacującego szkody, a konkretnymi uregulowaniami.

Projekty uchwał
Na sesji uchwalono aż 12 uchwał. Jednogłośnie powołano Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu, pod przewodnictwem burmistrza, w skład której weszli radni: Edward Majewski, Zbigniew Jasiński i Jolanta Grzymkowska-Tużnik. Kolejna z uchwał dotyczyła wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Piszu. Kandydatura wiceburmistrza Leszka Gryciuka została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Radni zatwierdzili ponadto taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków. Podwyżka ma dotyczyć tylko gospodarstw indywidualnych (tzw. pierwszej grupy taryfowej) i wynosić według nowej taryfy 0,80 zł w przypadku wody (wzrost z 3,18 zł do 3,98 zł netto) oraz 0,28 zł w przypadku ścieków (wzrost z 5,20 zł do 5,48 zł netto) przy niezmiennym abonamencie. Do cen należy doliczyć VAT 8%.

Uchwalono także zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo (trzech radnych z trzynastu obecnych wstrzymało się od głosu). Plan opracowany został na wniosek mieszkańców, jednak jak podkreślał Zbigniew Włodkowski, zawiera on założenia, które muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Wojewodę. Jeżeli nie wyrazi on zgody, gmina także będzie musiała najprawdopodobniej odstąpić od realizacji planu.
Dyskusję wywołał także projekt uchwały dotyczącej przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich RP. Korzyści płynące z przystąpienia do stowarzyszenia przedstawił burmistrz, podkreślając, że dzięki wspólnym działaniom przed Orzyszem otworzą się nowe możliwości, m.in. w pozyskiwaniu środków na dalsze działania. Do członkostwa w stowarzyszeniu przekonywał także wicestarosta, powołując się na przykład Pisza. Wątpliwości wzbudziła składka członkowska w wysokości 2800 zł rocznie, która, choć niewielka, wydała się radnej Dorocie Sienkiewicz nie do końca uzasadnionym ponoszeniem kolejnych kosztów. Uchwała została jednak przyjęta. Troje radnych wstrzymało się od głosu.

Kolejne dwie ustawy przyjęte zostały już jednogłośnie. Zdecydowano o likwidacji jednostki budżetowej Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu, która ma zostać powołana w ramach Wydziału do spraw oświaty i edukacji, bez zmiany kierownictwa. Przyjęto także zmiany budżetu gminy na rok 2015.

Blok uchwał oświatowych – krok ku oszczędności
Ważną rolę wśród uchwał podejmowanych na minionej sesji odegrał blok tzw. uchwał oświatowych. Dotyczył on utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu, założenia Przedszkola w Okartowie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie, a także, po wniesionej uwadze burmistrza, założenia Przedszkola w Drozdowie oraz włączenia go do obecnego Zespołu Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce, który także miały przekształcić się w zespół szkolno-przedszkolny.

Zbigniew Włodkowski wyjaśnił zebranym, czym jest i jakie znaczenie utworzenie placówek o nazwie zespół szkolno-przedszkolny. Ze względu na oszczędności mają być one w gminie Orzysz utworzone w kolejnym roku szkolnym (od września 2015), pomimo tego, że nowelizacja prawa oświatowego nakłada obowiązek przekształcenia placówek dopiero w 2016 roku. Zespoły szkolno-przedszkolne mają wpłynąć na lepsze zarządzanie oświatą, nie tylko dzięki osobie jednego dyrektora, lecz także dzięki lepszej organizacji wśród nauczycieli, których zadania w nauczaniu przedszkolnym i klasach I-III są tożsame. Burmistrz podkreślił ponadto, że za utworzeniem placówek tego typu szkoły odpowiedziały się jednogłośnie. Pomysł uzyskał poparcie Kuratorium Oświaty, a także został skonsultowany z kancelarią prawą. Bez dodatkowych pytań radni zatwierdzili uchwały jednogłośnie.

Rozwiązanie problemów
W odpowiedzi na pytania zadane przez radnych i sołtysów w początkowej części sesji, burmistrz Włodkowski zapewnił, że przekaże do sprawdzenia sprawę wycinki zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców drzew w Orzyszu, Okartowie i Wężewie, a także przemyśli możliwość zainstalowania latarni przy ul. 22 lipca, ponieważ musi być ona ujęta w budżecie. Wraz ze swoim zastępcą wyjaśnił także, że sprawa bezpańskich psów przy ul. Wojska Polskiego została już zgłoszona. Podkreślił jednak, że obszar ten należy do wojska, dlatego też stanowi większy problem. Leszek Gryciuk podziękował ponadto za zaufanie i wybranie go na kandydata do Rady Społecznej przy SPZOZ – Szpitalu Powiatowym w Piszu.

J.P.
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (1)

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. mieszkaniec #1682048 | 5.172.*.* 5 mar 2015 16:57

    A co z lampa na ul.Wojska Polskiego 54 ? Mieszkańcy napisali pismo z proszba podpisali sie również Panowie z Pogotowia Ratunkowego.

    ! - + odpowiedz na ten komentarz