środa, 30 września 2020. Imieniny Geraldy, Honoriusza, Wery

Bardzo kosztowna kiełbasa wyborcza

2014-10-24 12:00:00 (ost. akt: 2014-10-23 13:46:25)

Autor zdjęcia: legnickiepole.eu

Rozpoczęta kampania wyborcza to gorący okres, który rządzi się swoimi prawami. Zarówno wyborcy, jak i osoby kandydujące na stanowiska samorządowe mają obowiązek przestrzegać zasad, które zapisane są w ordynacji wyborczej. W przeciwnym razie czekają nas surowe konsekwencje.

Kłamstwo ma krótkie nogi
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r., czyli „Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw” rozprawia się z nieprawdziwymi informacjami, które czasem stają się częścią agitacji wyborczej. Jeżeli w materiałach wyborczych, czyli artykułach płatnych w prasie, ulotkach, plakatach, hasłach lub innych formach przedwyborczej kampanii pojawi się nieprawdziwa informacja, kandydat na radnego lub pełnomocnik jego komitetu wyborczego ma prawo zwrócić się do sądu okręgowego o należytą reakcję.

Sąd ma wtedy kilka możliwości — może wtedy zakazać rozpowszechniania kłamliwych informacji, skonfiskować materiały wyborcze zawierające te treści, nakazać umieszczenie sprostowania lub odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste, zarządzić nakaz przeproszenia osoby, której dobra zostały naruszone, albo też nakazać uczestnikowi postępowania wpłacić kwotę do 10.000 zł na rzecz instytucji charytatywnej.

Niezwykła szybkość działania
Od momentu zgłoszenia sprawy sąd ma 24 godziny na rozpoznanie wniosku w trybie nieprocesowym. Sprawa może być kontynuowana w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, jeżeli zostali oni wcześniej prawidłowo powiadomieni o terminie rozprawy. Kiedy postępowanie się skończy, sąd niezwłocznie doręcza postanowienie osobom zainteresowanym. Od tego momentu na złożenie zażalenia przysługuje kolejne 24 godziny.

Jeżeli zażalenie nie zostanie złożone, osobie zobowiązanej do publikacji sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin przysługuje na to 48 godzin i są one publikowane oczywiście na koszt zobowiązanego. Sąd w orzeczeniu wskazuje prasę, w której ma nastąpić publikacja oraz termin.

Konsekwentny sąd
To wszystko w założeniu, że osoba, która zobowiązana jest do zadośćuczynienia zgadza się z sądem i poddaje się karze. Co jednak dzieje się, jeżeli następuje odmowa lub osoba zobowiązana do umieszczenia sprostowania nie chce tego uczynić? Tutaj również nie ma miejsca na opóźnienia lub zbędne rozmowy – sąd na wniosek strony zainteresowanej zarządza opublikowanie sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin w trybie egzekucyjnym na koszt zobowiązanego.

To dopiero początek
Powyższe informacje przygotowane zostały na podstawie art. 72 i 73 wspomnianej wcześniej ordynacji wyborczej, ale na tym nie kończą się możliwość dochodzenia swoich praw przez osoby pokrzywdzone. W art. 75 „Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw” znajdujemy zapis:

„Wykonanie uprawnień wynikających z niniejszej ustawy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez osoby pokrzywdzone lub poszkodowane uprawnień na podstawie przepisów innych ustaw, a w szczególności Kodeksu karnego, Kodeksu cywilnego i Prawa prasowego, wobec osób, których działanie lub zaniechania w toku kampanii wyborczej naruszyło cudze dobra osobiste lub majątkowe.”

Oznacza to, że oprócz zarządzenia sądu, który rozpatruje sprawę jako element kampanii wyborczej, możemy sprawę skierować pod ocenę sędziego, kierując się przepisami innych kodeksów, które również mogły zostać naruszone.

A.R.


Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r., o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw”:

Art. 72. 1. Jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie, w rozumieniu prawa prasowego, materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat na radnego lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:
1) zakazu rozpowszechniania takich informacji;
2) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;
3) nakazania sprostowania takich informacji;
4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste;
5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone;
6) nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 10.000 złotych na rzecz instytucji charytatywnej.
2. Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin w postępowaniu nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, pod warunkiem że o terminie rozprawy zostali oni prawidłowo powiadomieni. Postanowienie kończące postępowanie w sprawie sąd niezwłocznie doręcza osobie zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, właściwemu komisarzowi wyborczemu i obowiązanemu do wykonania postanowienia sądu.
3. Na postanowienie sądu okręgowego, w terminie 24 godzin od jego wydania, służy zażalenie do sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny, w składzie trzech sędziów, rozpoznaje zażalenie w postępowaniu nieprocesowym, w trybie i terminie, o których mowa w ust. 2. Na postanowienie sądu apelacyjnego nie przysługuje środek zaskarżenia i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.
Art. 73. 1. Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin, na koszt zobowiązanego. W orzeczeniu sąd wskazuje prasę, w rozumieniu prawa prasowego, w której ma nastąpić publikacja, oraz termin publikacji.
2. (skreślony).
3. W razie odmowy lub niezamieszczenia sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin przez zobowiązanego w sposób określony w postanowieniu sądu, sąd na wniosek zainteresowanego zarządza opublikowanie sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin w trybie egzekucyjnym na koszt zobowiązanego.
4. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 3 i art. 72, przepisu art. 65 ust. 1 nie stosuje się.
Art. 75. Wykonanie uprawnień wynikających z niniejszej ustawy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez osoby pokrzywdzone lub poszkodowane uprawnień na podstawie przepisów innych ustaw, a w szczególności Kodeksu karnego, Kodeksu cywilnego i Prawa prasowego, wobec osób, których działanie lub zaniechania w toku kampanii wyborczej naruszyło cudze dobra osobiste lub majątkowe.

Kodeks karny

Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.
Art. 213. § 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu; jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego.
Art. 214. Brak przestępstwa wynikający z przyczyn określonych w art. 213 nie wyłącza odpowiedzialności sprawcy za zniewagę ze względu na formę podniesienia lub rozgłoszenia zarzutu.
Art. 215. Na wniosek pokrzywdzonego sąd orzeka podanie wyroku skazującego do publicznej wiadomości.


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (3)

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. ... #1525015 | 89.229.*.* 29 paź 2014 07:33

    Złą podstawa prawna - obecnie obowiązuje Kodeks wyborczy a nie ordynacja.

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz